Algemene voorwaarden.

Omdat het nodig is ūüėČ

Hieronder lees je onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle onze diensten en overeenkomsten.

Artikel 1. Definities / Toepasselijkheid
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Dubbel & Dwars Online Oplossingen een overeenkomst heeft afgesloten tot het leveren van goederen of diensten.
 • Opdrachtnemer: Dubbel & Dwars Online Oplossingen (Hierna te noemen: ‚ÄúDubbel & Dwars‚ÄĚ), gevestigd te Breda en ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 66379601
 • Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Dubbel & Dwars en een Opdrachtgever waarop Dubbel & Dwars deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Dubbel & Dwars in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien √©√©n of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van √©√©n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‚Äėnaar de geest‚Äô van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 2. Offertes & Aanbiedingen
 • Alle offertes, aanbiedingen en contracten van Dubbel & Dwars zijn vrijblijvend, tenzij door Dubbel & Dwars schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft Dubbel & Dwars het recht om het aanbod binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Opdrachtgever wordt alsdan in staat gesteld de aanvaarding van de aangepaste overeenkomst her te overwegen.
 • Dubbel & Dwars kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen of contracten worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is vermeld.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3. Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging
 • De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • De door Dubbel & Dwars opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering dient Dubbel & Dwars schriftelijk binnen 14 dagen in gebreke te worden gesteld door de opdrachtgever. Dubbel & Dwars dient daarbij een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Als redelijke termijn wordt beschouwd 10 werkdagen. Indien hieraan niet wordt voldaan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te allen tijde te be√ęindigen.
 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitbesteding van werkzaamheden zal op voorhand schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt en enkel bij akkoord van opdrachtgever ten uitvoer worden gebracht.
 • Dubbel & Dwars is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de opdrachtgever aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Dubbel & Dwars heeft voldaan en de Opdrachtgever van de openstaande betalingsverplichtingen op de hoogte is gebracht.
 • Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 • Tariefswijziging kan slechts plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Dubbel & Dwars van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Gedurende de looptijd van het contract kan derhalve geen tariefswijziging plaatsvinden.
Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor een zelfde periode, behoudens schriftelijke opzegging welke door Opdrachtnemer als ontvangen wordt bevestigd tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 • Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever of de opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
 • Indien Opdrachtnemer of opdrachtgever tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever, dan wel vice versa, onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer of opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surs√©ance van betaling, faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever of opdrachtnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever of opdrachtnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer of opdrachtgever vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever of, indien aanwezig, andersom zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5. Overmacht
 • Beide partijen zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen. Overmacht is eveneens storingen in telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), storingen in de apparatuur van Dubbel & Dwars, het uitvallen van de stroomvoorziening.
 • Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten tot maximaal 30 dagen. Na verloop van deze periode kan Opdrachtgever de overeenkomst be√ęindigen, mits Opdrachtnemer door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en de mogelijkheid heeft gehad om binnen 14 dagen de verplichtingen alsnog na te komen.
Artikel 6. Betaling
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Dubbel & Dwars aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is hij van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • De op de bankafschriften van Dubbel & Dwars aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor opdrachtnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien opdrachtnemer of opdrachtgever echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever of opdrachtnemer worden verhaald. De opdrachtgever of opdrachtnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 • Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
 • Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
 • Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Opdrachtgever is bekend met de beperkingen en de risico‚Äôs van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee het geleverde nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is hij bekend met de risico‚Äôs van het digitaal opstalaan en overbrengen van informatie, waaronder het verlies van gegevens. De opdrachtgever aanvaard dat Dubbel & Dwars niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van bovenomschreven risico‚Äôs, mits Opdrachtnemer alles in de gelegenheid heeft gesteld om genoemde risico‚Äôs te mitigeren (door het gebruik van bijv. antivirus, firewall etc.)
 • Opdrachtnemer is in geel geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirect schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
 • Indien en voor zover Dubbel & Dwars aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal eenmaal de factuurwaarde met een minimale waarde van ‚ā¨ 350,–, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan ‚ā¨ 5.000,-.
 • Schade waarvoor Dubbel & Dwars op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Dubbel & Dwars heeft gemeld. Deze 30 dagen eis vervalt wanneer opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. 
Artikel 9. Zoekmachine positionering / optimalisatie
 • Betreffende het product zoekmachine positionering / optimalisatie behoudt opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen. Hierbij wordt gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de bij het contract ingesloten lijst met zoekmachines. Opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en zal toppositief nastreven. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, niet indexeren van de zoekmachine(s) of afwijzing door de zoekmachine vanwege technische aspecten of onvolkomenheden.
 • Alle documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina‚Äôs blijven, gedurende de looptijd van de overeenkomst, (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer. Eerder genoemde zaken zullen bij be√ęindiging van het contract worden overgedragen aan opdrachtgever indien dat voor de voortzetting van de website vereist is en aan alle resterende contractuele verplichtingen voldaan is.
Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
 • Alle intellectuele eigendomsrechten op het geleverde berusten bij Dubbel & Dwars. Het is de opdrachtgever daarom niet toegestaan de werken van Dubbel & Dwars, die door deze rechten zijn beschermd, zonder schriftelijke toestemming van Dubbel & Dwars te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de Overeenkomst voorziene gebruik.
 • Indien en voor zover het geleverde ertoe strekt, dat Dubbel & Dwars gebruik maakt van de intellectuele eigendom van de opdrachtgever of van derden, dan blijven de intellectuele eigendomsrechten berusten bij deze partij. De opdrachtgever verleent Dubbel & Dwars toestemming voor het gebruik van de werken waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Waar gebruik wordt gemaakt van intellectuele eigendommen van een derde, dan draadt de partij die het voorstel tot het gebruik doet zorg voor de toestemming van die derde.
 • Niet tegenstaande bepalingen 10.1 en 10.2, moet het opdrachtgever mogelijk worden gemaakt de website voort te zetten bij be√ęindiging van het contract.
Artikel 11. Verbod tot overdracht
 • De uit de overeenkomst voorvloeiende rechten en verplichtingen mogen door de opdrachtgever noch opdrachtnemer, niet aan derden worden overgedragen zonder toestemming van de wederpartij.
Artikel 12. Wijziging
 • Dubbel & Dwars heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling en bij verlenging van het contract.
 • Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de opdrachtgever geacht de wijzigingen, stilzwijgend, te hebben aanvaard.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
 • Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • De Rechtbank te Breda is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voorvloeiend uit de overeenkomst.

* Versie 2016.2 (Laatst aangepast in februari 2016)

Contact info

Heb je vragen, wil je een vrijblijvende offerte of wil je gewoon even sparren? Bel dan met Kevin.